Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej We support free Ukraine

Obowiązek informacyjny eB2B 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź (dalej: „ŁSI”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego ŁSI informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ŁSI z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90 -368 Łódź, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000243066 REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana proszę kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówienia przez ŁSI. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ŁSI, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ŁSI mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŁSI, osoby występujące z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia oraz spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której ŁSI prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia działającą pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w bazie systemu i 5 lat w kopiach zapasowych; 
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i rok po jej zakończeniu w kopiach zapasowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

​11. ŁSI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.